Frais de livraison gratuits pour toute commande.
Frais de livraison gratuits à partir de 49,98€.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I. Algemene voorwaarden voor de COUCOUR Producten

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn vantoepassing op alle contractuele relaties die gesloten worden tussen enerzijds denaamloze vennootschapCOUCOURNV/SA met vennootschapszetel in deLeliestraat, 23, 1742, Ternat, Belgiëen ingeschreven in de Kruispuntbank vanOndernemingen onder het nummer0698.613.794(met inbegrip van haar zuster-endochtermaatschappijen, hierna omschreven als “COUCOUR”) en de consumerendeentiteiten (de “Klant”) anderzijds, ongeacht de wettelijke aard (bv. natuurlijk persoon,wettelijke entiteit, groepering of personen) van die laatste en ongeacht hungeografische locatie, en dit met betrekking tot de producten vanCOUCOUR. Enigereferentie naar de producten (of het product) is een referentie naar de voeding enaccessoires voor huisdieren zoals weergegeven op de website.De Klant die de producten vanCOUCOURvia de website www.edgardcooper.com(de “Website”) besteld heeft of de Website gebruikt heeft op een manier dieverenigbaar zou zijn met het toepassingsgebied van onderhavige algemenevoorwaarden, wordt geacht onderhavige Algemene voorwaarden gelezen, ontvangenen aanvaard te hebben. Onderhavige Algemene voorwaardenmaken hetcontractueel kader uit en maken bijgevolg deel uit van de contractuele relatie tussenCOUCOURen haar Klant (“de Contractuele relatie”). Zonder afbreuk te doen aan deAlgemene voorwaarden en andere bepalingen vermeld op de Website die louterverwijzen naar het gebruik van de Website, zal de Contractuele relatie normaliterstarten op het moment datCOUCOURingestemd heeft met de verzending van eendoor de Klant geplaatste bestelling van producten.De Klant ontvangt, nadat er een bestelling via de Website geplaatst werd, eenbevestiging van deze bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaardingvan de bestelling, maar louter ter informatie voor de Klant en geldt enkel alsbevestiging van de ontvangst van de bestelling doorCOUCOUR.COUCOURheeft het recht om enige gebruikersaccount(en) op de Website of enigeKlant on hold te zetten en alle uitgaande leveringen tegen te houden, wanneerCOUCOURkennis zou nemen van of gegronde redenen zou hebben om te gelovendat er sprake is van enig misbruikof onrechtvaardig gebruik van de Website door deKlant.

COUCOURbehoudt het recht voor om bestellingen op eigen initiatief te weigeren.COUCOURheeft het recht om, indien zij dit noodzakelijk of gewenst acht, derdepartijen met akkoord hiervoor in te schakelen voor de correcte uitvoering van enigeContractuele relatie en om de kosten van dergelijke verbintenis tussen derden enCOUCOURaan de Klant door te rekenen.COUCOURbehoudt het recht voor om haar Algemene voorwaarden aan te passen.Indien een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of tegenstrijdig aan een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal deze de geldigheiden afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietbeïnvloeden. In zulk geval zal de niet-afdwingbare of tegenstrijdige bepalingvervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo dichtmogelijk aansluit bij het economische doel van de initiële bepaling.

De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van onderstaandeAlgemene voorwaarden en aanvaardt de inhoud ervan volledig en zonder enigvoorbehoud. Het gebruik van de Website of het plaatsen van een bestellingimpliceert op zich de aanvaarding van de hieronder beschreven Algemenevoorwaarden.Behoudens expliciet andersluidend akkoord, zullen deze Algemene voorwaarden inhet geval van enige tegenstrijdigheid tussen de tekst van onderhavige Algemenevoorwaarden en de tekst van de algemene voorwaarden van de Klant (indien vantoepassing) steeds doorslaggevend zijn (ongeacht het format waarin deze aanCOUCOURovergemaakt werden). Enige overeenkomst tussen de Klant enCOUCOURdie afwijkt van een of meer bepalingen van onderhavige Algemenevoorwaarden, zal enkel de bepaling of de bepalingen vervangen waarvan zeafwijken, zodat de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De Engelseversie van de tekst van onderhavige Algemene voorwaarden zal steeds voorranghebben over onderhavige en andere vertalingen van de Algemene voorwaarden.

2. Prijsstelling

Alleprijzen op de Website zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief transportkosten.De prijzen liggen vast en blijven hetzelfde gedurende de geldigheidsperiode vermeldin de aanvaarding van de bestelling. De prijzen zijn onderhevig aan schommelingente wijten aan omstandigheden buiten de wil vanCOUCOUR(bijvoorbeeld zoalsschommelingen in het btw-tarief, bijzondere belastingcorrecties).

3 . Herroepingsrecht voor de Klant

Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet in het kader van een beroep of zaak handelt, heeft hij of zij, in overeenstemming met artikel VI 47 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht (“WER”), het recht om de Contractuele relatie met COUCOUR te herroepen en dit binnen een herroepingsperiode van 14 dagen die aanvang neemt op de dag volgend op de dag waarop de Klant de producten ontvangen heeft, zonder hier evenwel redenen voor te moeten geven.

Tijdens deze herroepingsperiode van 14 dagen, zal de Klant de producten en de verpakking in kwestie met de grootste zorg behandelen en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking aan COUCOUR terugbezorgen, in overeenstemming met de door COUCOUR voorziene redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan haar/zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor bederfelijke producten waarvan de vervaldatum reeds verstreken is.

Voor het einde van bovenvermelde herroepingsperiode van 14 dagen, stelt de Klant eenduidig COUCOUR in kennis van zijn of haar beslissing om de Contractuele relatie te herroepen aan de hand van het standaard formulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf (in het Nederlands).

In het geval van dergelijke herroeping waarbij de Klant de goederen kosteloos terug wenst te sturen, dient de Klant een gratis retourlabel via onze klantendienst (cheese@angelog18.sg-host.com) aan te vragen en de producten terug te sturen binnen de herroepingsperiode van 14 dagen die start op de dag volgend op de dag waarop de Klant de producten ontvangen heeft.

Indien bovenvermelde voorwaarden vervuld werden, heeft de Klant recht op een terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag voor de producten. De verzendkosten zullen enkel terugbetaald worden indien COUCOUR een fout in de bestelling gemaakt heeft. In geen enkel ander geval zullen de verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling door COUCOUR terugbetaald worden. Het bedrag zal teruggestort worden van zodra COUCOUR alle producten opnieuw in haar bezit heeft of op een vroeger moment, namelijk als de Klant kan aantonen dat hij of zij de producten teruggestuurd heeft (bv. aan de hand van een traceerlink).

Indien de terugzending niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, zal de Klant alle directe kosten (bv. verzendkosten) voor de retour van de producten dragen. Het door de Klant betaalde bedrag voor de producten kan dan enkel terugbetaald worden indien er een retourbewijs (bv. een traceerlink) voorgelegd kan worden. Enkel in het geval dat COUCOUR een fout in de bestelling gemaakt heeft – en in geen enkel ander geval – zullen de verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling door COUCOUR terugbetaald worden.

Indien de verkeerde producten teruggestuurd worden (bv. producten die niet via onze webshop besteld werden), zijn de directe kosten voor de terugzending, zelfs met een door onze klantendienst (cheese@angelog18.sg-host.com) voorzien retourlabel, voor de Klant zijn. Indien enkel een gedeelte van de retour verkeerde producten bevat en de bestelling met een door onze klantendienst (cheese@angelog18.sg-host.com) verzonden werd, zijn er geen directe kosten voor de retour voor de Klant. De kosten die gemaakt dienen te worden om de foute producten terug naar de Klant te verzenden, zijn voor de rekening van de Klant. Indien de verkeerde producten teruggestuurd werden, zullen ze door COUCOUR niet terugbetaald worden.

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die zou resulteren uit de manier waarop de producten behandeld werden, namelijk op een manier die niet nodig was om louter de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te beoordelen.

COUCOUR vergoedt de Klant via dezelfde betaalmethode als deze waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie uitgevoerd heeft, tenzij de Klant en COUCOUR dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4. Annulering, opschorting en ontbinding

Indien de Klant, na de herroepingsperiode, alsnog een bestelling wenst te annuleren, en COUCOUR hiermee instemt, zal 25% van de prijs (exclusief btw) als annuleringskosten aangerekend worden. COUCOUR behoudt zich het recht voor om de volledige vergoeding voor de gemaakte kosten te eisen.

COUCOUR heeft het recht haar verplichtingen op te schorten indien:

  •       de Klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet vervult of er een gegronde reden is om dit te vermoeden.
  •   de Klant sterft, failliet gaat of het voorwerp uitmaakt van een insolventieprocedure.

COUCOUR kan de Contractuele relatie ontbinden indien er omstandigheden ontstaan die van dergelijke aard zijn dat de naleving van de Contractuele relatie onmogelijk is of niet meer gevraagd kan worden in overeenstemming met de standaarden van redelijk en eerlijkheid.

5. Conformiteit, garantie en vergoeding

COUCOUR streeft ernaar om de beste producten zoals aangeduid in de bestelling van de Klant te leveren, d.w.z. producten die overeenkomen met een redelijke bruikbaarheid/degelijkheid en alle wettelijke/reglementaire voorschriften.

Behalve bij poging tot of ernstig wangedrag of nalatigheid namens COUCOUR, is enige aansprakelijkheid van COUCOUR voor enige inbreuk op het contract expliciet uitgesloten. COUCOUR zal in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirect verlies (zoals het verlies van inkomsten, opportuniteiten …). De algemene aansprakelijkheid is financieel beperkt tot het totaalbedrag dat op de facturen van de producten in kwestie vermeld staat. COUCOUR garandeert niet de kwaliteit van de producten die opzettelijk of wegens nalatigheid door de Klant beschadigd werden, of die niet volgens de instructies gebruikt werden. De Klant is verplicht om COUCOUR te vergoeden voor alle vorderingen door derden (inclusief de overheid) en is aansprakelijk voor alle kosten die zijn/haar nalatigheid met zich zou meebrengen.

6. Levering

De klant zal duidelijk zijn of haar leveringsadres of dat van zijn of haar vertegenwoordiger op voorhand kenbaar maken, en dit in overeenstemming met de instructies vermeld op de Website. De Klant is verplicht om de levering van geleverde producten te aanvaarden op het moment dat deze op het door hem of haar opgegeven adres geleverd worden of op het moment dat de producten voor hem of haar beschikbaar zijn in overeenstemming met de Contractuele relatie. Alle informatie die de Klant aan COUCOUR bezorgt, zoals de informatie behorende tot de bestelling, is bindend.

De levering van producten gebeurt zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad uitgeput is, zal COUCOUR de Klant hierover informeren. Er dient nooit een vergoeding betaald te worden omdat de voorraad uitgeput is. COUCOUR zal steeds een verwachte levertijd vermelden, rekening houdend met de gekende omstandigheden. Een laattijdige levering geeft in geen geval recht op enige vergoeding, boete of annulering van de bestelling of de Contractuele relatie.

Tenzij anders overeengekomen, ligt het risico van levering voor volledige of gedeeltelijke schade en/of volledig of gedeeltelijk verlies slechts bij COUCOUR tot aan het moment van ontvangst door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger. Bij levering van foute producten zal COUCOUR de product- en transportkosten dragen indien deze foute producten binnen de herroepingsperiode van 14 dagen door de Klant teruggestuurd en door COUCOUR ontvangen werden.

7. De betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten alle betalingen uitgevoerd worden alvorens de producten naar de Klant verstuurd zullen worden. De Klant kan enkel na voorafbetaling zijn of haar rechten inroepen. De Klant heeft een verplichting om onmiddellijk COUCOUR in kennis te stellen wanneer er foute betaalgegevens overgemaakt werden.

COUCOUR heeft een eigendomsvoorbehoud tot aan het moment van betaling door de Klant van alle producten, leveringen, diensten of activiteiten die onder de Contractuele relatie uitgevoerd dienen te worden (met inbegrip van alle interesten en kosten).

De Klant is verplicht om zijn/haar volledige medewerking te verlenen teneinde COUCOUR de opportuniteit te geven om de producten terug naar hem of haar te sturen en om de producten voorzichtig en voldoende herkenbaar te houden als zijnde de eigendom van COUCOUR.

8. Privacy en gegevensbescherming

Bij de aanmaak van een gebruikersaccount worden de persoonlijke gegevens van de Klant verzamelend in het klantenbestand van COUCOUR. De ontvangen persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor intern klantenbeheer zoals de uitvoering van een bestelling.  De persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan andere organisaties doorgegeven.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, worden door COUCOUR nageleefd. De Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te kennen, te schrappen, te verbeteren, te protesteren of te raadplegen.

9. Toepasbare wet en geschillenbeslechting

De Contractuele relatie valt onder het Belgisch recht.

Bij ontvangst van de producten is de Klant verplicht om deze onmiddellijk te controleren. Een klacht omwille van een fout product dient eerst aan COUCOUR op een duidelijke en schriftelijke manier gecommuniceerd te worden in een e-mail (met ontvangstbevestiging) of via een aangetekend schrijven. COUCOUR tracht hierop een antwoord te formuleren binnen een periode van vijftien werkdagen, met ingang op de datum van ontvangst van zulke klacht. Indien COUCOUR hiervoor meer tijd nodig heeft, zal deze laatste de Klant in kennis stellen van deze latere datum. Indien de Klant en COUCOUR niet tot een minnelijke oplossing komen en er een geschil ontstaat, dan zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk (België) de volledige bevoegdheid hebben – tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanstelt.

II. Bijzondere algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma. Laatste update: juli 2021

1. Aanvaarding van onze Algemene voorwaarden

Uw bezoek aan de website en de webshop op deze website www.courpi.com (de webshop en de website worden hiernaar samen de “Website” genoemd), en het bekijken, openen of op enige andere manier gebruiken van de diensten of informatie die op deze Website aangemaakt, verzameld, samengesteld of ingevoerd werden, impliceert uw akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden inzake het gebruik van de Website. Indien u niet aan onze Algemene Voorwaarden gebonden wil zijn, dient u onze Website niet te bezoeken of te openen, of op enige andere manier de diensten van de Website te gebruiken. De Algemene Voorwaarden maken een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen u, elke gebruiker van de Website enerzijds, en Courpi anderzijds. Uw gebruik van de Website zal uw akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden uitmaken. Courpi kan onderhavige Algemene Voorwaarden en andere op de Website vermelde beleidslijnen van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we onderhavige Algemene Voorwaarden wijzigen, zullen we de “Laatste update” lijn bovenaan bijwerken en zo de maand en het jaar van de toepasbare Algemene Voorwaarden melden. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is de versie van juli 2021 het is de eerste versie die van toepassing zal zijn tot er een nieuwe versie gepubliceerd wordt.

2. Kortingen

Beloningen in de vorm van een korting kunnen via de Website verzilverd worden bij uw volgende online aankoop bij Courpi. U dient de korting in de winkelwagen van uw bestelling te verzilveren. Kortingen zijn niet ruilbaar voor cash noch gelijk aan cash en kunnen niet met andere promoties of contractuele voordelen gecumuleerd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er kunnen geen wijzigingen aan vorige aankopen gemaakt worden. Een beloning in de vorm van een korting is een niet-overdraagbaar aanbod dat Courpi op eigen initiatief en op eender welk moment kan wijzigen of beëindigen. Leden kunnen slechts één korting per aankoop/bestelling verzilveren. Een korting kan aan een minimale en/of maximale bestelwaarde gelinkt worden. De bestelwaarde is de som van alle producten exclusief de verzendkosten.

3. Schenking aan een goed doel

Courpi wenst zijn samenwerking met de SPA van La Louvière voort te zetten om de dieren in het asiel te steunen. Courpi verbindt zich ertoe een extra donatie te doen voor elke bestelling. Alle donaties worden samengevoegd tot een algemene maandelijkse donatie aan de SPA en leden kunnen onze certificaten inzien zodra we ze hebben ontvangen. Het verloop van de situatie wordt op onze verenigingspagina vermeld en hangt af van de voortzetting van onze samenwerking met de SPA van La Louvière.

4. Copyright

Alle vormgeving, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, foto’s, geluidsfragmenten, alsook de keuze en de opstelling ervan, en alle in eigen beheer ontwikkelde software, is de eigendom van Courpi en valt onder het copyright van Courpi. Alle inhoud van het Programma is de exclusieve eigendom van Courpi en beschermd door internationale wetten inzake copyright. Enig gebruik van materiaal uit het Programma, alsook de reproductie, wijziging, verspreiding, herpublicatie, overdracht, weergave of uitvoering ervan – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Courpi – is strikt verboden.

5. Verbreking

De Contractuele relatie tussen Courpi en een Klant, enige gebruiker van de Website, een Lid of enige andere individuele contractuele partij van onderhavige Algemene Voorwaarden kan door Courpi op eender welk moment, omwille van eender welke reden en zonder enige voorafgaande kennisgeving verbroken worden. De bepalingen met betrekking tot de copyrights, handelsmerk, vrijwaring, beperking van aansprakelijkheid, schadevergoeding en varia, zullen na de beëindiging van de Contractuele relatie van kracht blijven. De aansprakelijkheid van Courpi onder de Algemene Voorwaarden van het Programma kan maximaal 250,00 euro bedragen. Courpi zal enkel aansprakelijk zijn voor ernstige nalatigheid of opzettelijke fraude, en zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.

6. Kennisgeving

Courpi kan enige kennisgeving aan de Klant, gebruiker of Lid via e-mail sturen, op de Website publiceren of op een andere betrouwbare manier naar het aan Courpi bezorgde postadres versturen.

7. Gebruik van de Website

Enige vorm van intimidatie op de Website, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Onwettige imitatie van anderen, met inbegrip van Courpi zelf of enige ander vergunde werknemer, verkoper of vertegenwoordiger, alsook ander leden of gebruikers op de Website, is verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Een gebruiker van de Website mag op de Website geen inhoud uploaden, verspreiden of op enige andere manier publiceren die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is, de privacy of publiciteitsrechten schendt, onrechtmatig, illegaal of op enige andere manier verwerpelijk is en een misdrijf kan uitmaken of er aanleiding toe geven, inbreuk doet op de rechten van enige partij of die op een ander manier tot aansprakelijkheid kan leiden of enige wet kan overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de Website uploaden of de Website gebruiken om derden uit te nodigen om lid van een andere online handelsdienst of andere organisatie te worden. Courpi behoudt alle recht voor om naar eigen goeddunken schadevergoeding te eisen wanneer een gebruiker onderhavige bepaling schendt.

8. Links naar derden

Courpi kan ervoor kiezen om – als meerwaarde voor hun bezoekers – links naar derden beschikbaar te stellen. Hoewel deze derde partij een verwante onderneming kan zijn, heeft Courpi echter geen controle over deze websites, ze hanteren hun eigen beleid inzake privacy en gegevensverwerking en bijgevolg kan Courpi niet aansprakelijk gehouden worden voor enige overdracht van gegevens na gebruik van deze links. Deze links naar andere websites staan er enkel voor het gemak van de bezoeker en bijgevolg kan de bezoeker deze volledig op zijn of haar eigen risico raadplegen. Courpi streeft er desalniettemin altijd naar om de integriteit van haar Website en de links op deze Website te beschermen en vraagt daarom feedback over niet enkel haar eigen Website, maar ook deze links naar derden (ook indien een bepaalde link niet werkt). Onregelmatigheden kunnen gemeld worden via het e-mailadres cheesebone@angelog18.sg-host.com.

III. Algemene voorwaarden van lidmaatschapsprogramma (abonnement). Laatste update: juli 2021

Door de optie “Schrijf u in en bespaar 5%” aan te vinken, aanvaardt u de algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) voor ons lidmaatschapsprogramma. De Algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en COUCOUR. Gelieve rekening te houden met het feit dat uw gebruik van de Website edgardcooper.com onder onze algemene gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid valt, alsook onder alle andere toepasbare voorwaarden, restricties en vereisten onder de Website www.courpi.com, welke op hun beurt (in elke gewijzigde update) in onderhavige Algemene voorwaarden opgenomen worden. Gelieve deze Algemene voorwaarden grondig te lezen.

Voordelen

Wanneer u (een) product(e) op edgardcooper.com koopt en zich voor ons lidmaatschapsprogramma registreert, kiest u voor een periodieke verzendingen van dergelijke producten en kan u selecteren hoe vaak u wilt dat uw product(en) naar u verzonden worden. U kan uw periodiek leveringsschema op elk moment wijzigen (inclusief naar een eenmalige levering), alsook uw leveringsadres, betaalmethode en producten in het programma. U zal bovendien 5% besparen op onze standaardprijzen.

Courpi behoudt het recht voor om op elk moment de lidmaatschapsvoordelen naar eigen goeddunken te wijzigen, met inbegrip van de kortingen en de criteria die gebruikt worden om de kortingen te bepalen. Courpi mag echter de prijs van uw volgende verzending niet wijzigen nadat u reeds een bestelling onder onderhavige Algemene voorwaarden geplaatst heeft. Wanneer u voor periodieke leveringen kiest, kunnen bepaalde aanbiedingen na verloop van tijd veranderen  (bijvoorbeeld de prijs, de belastingen, de beschikbaarheid, de verzendkosten). De lidmaatschappen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Meldingen; Automatische bestelling; Wijzigen of annuleren van een bestelling

Wanneer u uw eerste bestelling van een product plaatst en hierbij zich voor ons lidmaatschapsprogramma inschrijft, zal u de melding ontvangen dat uw lidmaatschap aangemaakt werd en dat uw eerste bestelling verwerkt zal worden. Uw eerste bestelling zal onmiddellijk verwerkt worden en uw geselecteerde betaalmethode zal geactiveerd worden zodra de bestelling geplaatst is. Uw lidmaatschap zal hierna automatisch voor de plaatsing van een nieuwe bestelling zorgen, in overeenstemming met de door u geselecteerde verzendschema, en dit totdat u deze keuze annuleert.

Voor periodieke bestellingen van producten in ons lidmaatschapsprogramma, zal u 9 dagen voor de verzenddatum van uw volgende bestelling een e-mail ontvangen waarin u aan uw komende verzending herinnerd wordt. U kan uw bestelling tot 7 dagen voor uw volgende verzenddatum wijzigen of annuleren. Indien u de bestelling niet 7 dagen voor uw volgende verzenddatum annuleert, zal uw bestelling verwerkt worden en zal er een betaling klaargezet worden via de betaalmethode die u bij aanmaak geselecteerd heeft. U dient ons niet te contacteren of enige informatie online bij te werken wanneer u ziet dat deze betaling in wacht staat.

Betalingstoestemmingen & lasten

Wanneer u zich via ons lidmaatschapsprogramma registreert voor doorlopende verzendingen, zal u uitdrukkelijk moeten instemmen met het feit dat wij de betalingen hiervoor op regelmatige basis via uw gekozen betaalmethode klaar zullen zetten, alsook akkoord gaan met het aangerekende bedrag dat op de hieronder omschreven wijze vastgelegd zal worden. Courpi zal zonder uw voorafgaande toestemming periodieke lasten (bv. maandelijks) heffen op uw geselecteerde betaalmethode tot op het moment dat u ons een voorafgaande kennisgeving bezorgt dat u de betaalmethode wenst te annuleren of wijzigen. 7 dagen voor de aangeduide leveringsdatum zal uw bestelling verwerkt worden en zal er een betaalverzoek via uw geselecteerde betaalmethode ingediend worden. Van zodra uw bestelling verwerkt is, zal uw betaalmethode om de betaling van het overeengekomen bedrag gevraagd worden. Een betaalverzoek is geen effectieve betaling, als er bijvoorbeeld op 1 januari een betaalverzoek van 49 dollar ingediend wordt en er via uw betaalmethode op 2 januari – de datum van uw verzending – 49 dollar effectief aangerekend wordt, zal u op uw overzicht enkel een afrekening van 49 dollar op 2 januari vermeld zien staan. Een betaalverzoek kan mogelijks impact hebben op het bedrag van uw resterende beschikbare krediet onder de door u gekozen betaalmethode.

Betaling – Vernieuwing – Annulering

Het betaalverzoek voor elke bestelling onder het lidmaatschapsprogramma zal gebeuren via de betaalmethode die bij aanmaak van uw lidmaatschap gebruikt werd of die u ons op een andere manier bezorgd heeft. Indien we uw bestelling niet via de door u gebruikte betaalmethode konden voltooien, zullen we u hierover in kennis stellen en u de mogelijkheid geven om een andere betaalmethode aan uw Account toe te voegen.

Uw inschrijving blijft gelden totdat u deze annuleert. U kan deze op elk moment annuleren via “Mijn inschrijving” onder “Uw Account”.

Wijzigingen in de overeenkomst

We kunnen, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, onderhavige Algemene Voorwaarden (met inbegrip van alle toepasbare voorwaarden, restricties en vereisten op de Website www.courpi.com) wijzigen en dit zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien enige wijziging aan onderhavige Algemene voorwaarden als zijnde ongeldig, nietig of om eender welke reden niet-afdwingbaar beoordeeld wordt, is deze wijziging scheidbaar en beïnvloedt deze geenszins de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende wijzigingen of voorwaarden. Uw onafgebroken deelname na wijziging van deze Algemene voorwaarden, maakt de aanvaarding van de wijzigingen uit. Indien u niet met deze wijzigingen akkoord kan gaan, dient u uw lidmaatschap op te zeggen.

Bijkomende algemene voorwaarden

We kunnen, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, uw lidmaatschap beëindigen en dit op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien we tot deze beëindiging overgaan, zal u enkel gefactureerd worden voor de bestellingen die reeds naar uw leveringsadres verzonden werden. Uw deelname aan het lidmaatschapsprogramma is persoonlijk en deze noch de voordelen ervan mogen zonder onze toestemming in geen geval aan derden toegewezen of overgedragen worden.

Deze website is eigendom van COUCOUR NV.

Contactgegevens

COUCOUR NV/SA
Leliestraat, 23, 1742, Ternat, België

Tel: +32 2 313 32 32
E-mail: cheesebone@angelog18.sg-host.com

Btw-nummer: BE0698613794

Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

IV. Privacybeleid

COUCOUR NV, de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, verbindt zich ertoe om de privacy van de persoonlijke gegevens naar haar best vermogen te beschermen door middel van technische veiligheidsmaatregelen en een degelijk veiligheidsbeleid voor haar werknemers.

Alhoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder de invoer van persoonlijke informatie, bestaat de kans dat de gebruiker gevraagd zal worden om persoonlijke informatie te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt verbonden zijn aan de diensten van COUCOUR NV. De gebruiker heeft op elk moment het recht om, zonder kosten en op verzoek, bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. Hij of zij dient hiervoor contact op te nemen met COUCOUR NV op het postadres Leliestraat, 23, 1742, Ternat, België of via cheese@angelog18.sg-host.com.

Uw persoonlijke informatie zal nooit aan derden doorgegeven worden.

De gebruiker heeft het wettelijk recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te controleren en zelfs te verbeteren. Als u uw identiteit aantoont (een kopie van uw identiteitskaart), kan u een schriftelijke, van datum voorziene en ondertekende aanvraag indienen bij COUCOUR NV, Leliestraat, 23, 1742, Ternat, België of via cheese@angelog18.sg-host.com om een gratis schriftelijk overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens. Indien nodig, kan u ook vragen om de gegevens die niet correct, onvolledig of onzeker zijn te wijzigen.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens uw bezoek aan de Website, zouden er cookies op de hard drive van uw computer bewaard kunnen worden met als enige doel het aanpassen van onze Website aan de noden van de terugkerende bezoeker. De kleine bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers op andere websites te monitoren.

Webbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® staan u toe om het gebruik van cookies te blokkeren. Zo zal u een waarschuwing zien verschijnen telkens wanneer er een cookie geïnstalleerd wordt. U kan in uw instellingen ook selecteren dat de cookies achteraf van uw hard drive gewist worden. U vindt hierover meer informatie in de helpfunctie van uw webbrowser.

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een door Google Inc. (“Google”) aangeboden dienst die het wereldwijde web analyseert. Google Analytics gebruikt cookies om de Website te helpen bij de analyse van het gebruik van de Website door de bezoekers. De informatie over uw gebruik van de Website (inclusief uw IPP-adres) die door deze cookie gegenereerd wordt, wordt aan Google overgemaakt die het op haar beurt op hun servers in de Verenigde Staten bewaart. Google gebruikt deze informatie om (i) te monitoren hoe u de Website gebruikt, (ii) verslagen te maken over de bezoeken aan de Website voor websitebeheerders en (iii) andere diensten te bieden rond activiteiten op de website en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden bezorgen wanneer Google hier wettelijk toe verplicht is of wanneer deze derde partij de informatie namens Google verwerkt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere informatie die ze in het bezit heeft. U kan het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Indien u hiervoor kiest, zal u waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van de Website kunnen gebruiken. Door uw bezoek aan de Website gaat u ermee akkoord dat uw informatie door Google op bovenstaande manier en voor bovenstaande doeleinden verwerkt wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud, handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. van de Website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd en zijn eigendom van COUCOUR NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u altijd contact opnemen met COUCOUR NV.

COUCOUR NV doet er alles aan opdat de informatie op deze Website volledig, correct, accuraat en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen, kunnen er in de informatie fouten voorkomen. Indien de beschikbare informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde informatie ontbreekt, zal COUCOUR NV er alles aan doen om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten. COUCOUR NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze Website. Indien u enige onjuistheden in de informatie op deze Website zou opmerken, kan u de webmaster contacteren.

De inhoud van deze Website (inclusief de links) kan op elk moment en zonder enige aankondiging of kennisgeving gewijzigd, aangepast of vervolledigd worden. COUCOUR NV geeft geen garanties over de werking van de Website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig gebrek of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website, noch voor enige schade, direct of indirect, die voortkomt uit het bezoek aan of het gebruik van de Website.

COUCOUR NV kan in geen geval of jegens niemand, op een directe of indirecte of enige andere manier, aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze Website of enige andere website, noch uit het gebruik van links of hyperlinks noch – zonder enige restrictie – het verlies, de werkonderbrekingen, de schade aan software of andere data op het computersysteem, hardware, of andere eigendommen van de gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners, of kan indirect naar deze verwijzen. De publicatie van enige links naar andere websites of andere pagina’s bewijst op geen enkele manier dat we de inhoud ervan impliciet goedkeuren.

COUCOUR NV verklaart hierbij uitdrukkelijk dat we geen toezicht hebben op de inhoud of enige andere functies op deze Website en we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en de functies van de Website, noch voor de schade die het gebruik ervan zou kunnen veroorzaken.

Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Website. In geval van een geschil zullen enkel de rechtbanken van België, Kortrijk, bevoegd zijn.

 

Courpi© 2021

0